Gebruiksvoorwaarden JobRithm B.V.

Artikel 1 - Algemeen
JobRithm B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 82164169, hierna: JobRithm. JobRithm is de aanbieder van het platform waar Kandidaat gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van het platform gaat Kandidaat akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
Kandidaat dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van het platform. Als Kandidaat niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt JobRithm Kandidaat dit platform verder niet te gebruiken. JobRithm raadt iedereen aan die gebruik maakt van het platform de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.
Door het platform te gebruiken, stemt Kandidaat in dat JobRithm door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over het platform gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 2 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
JobRithm gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Kandidaat. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van JobRithm. JobRithm zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het privacy statement van JobRithm.

Artikel 3 - Gebruik van het platform

 1. JobRithm spant zich in het platform ter beschikking te stellen aan Kandidaat. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Kandidaat heeft toegang tot het platform nadat Kandidaat een account heeft aangemaakt.
 2. Kandidaat is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of het platfrom plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Kandidaat vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Kandidaat JobRithm onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Kandidaat dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. JobRithm kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het platform, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.
 4. JobRithm biedt een uitgebreide database aan van werkzoekenden en werkgevers. De desbetreffende database stelt de Kandidaat in staat om snel een gemakkelijk een baan te vinden. JobRithm biedt aan de hand van het platform een match door middel van een algoritme. Door het mechanisme van vraag en aanbod te automatiseren brengt JobRithm de ambitie van Kandidaat en de bedrijfsbehoefte van Werkgever bijeen in het platform.
 5. Kandidaat zal zijn/haar specificaties aangeven waarna het algoritme Kandidaat zal matchen met een Werkgever die dezelfde specificaties zoekt. Het platform matcht Kandidaten geheel anoniem. Kandidaat wordt slechts aangeven met een nummer. Indien het algoritme Kandidaat koppelt aan een Werkgever, is Kandidaat gerechtigd om zelf te bepalen of hij/zij toestemming geeft om zijn/haar profiel zichtbaar te maken voor Werkgever.

Artikel 4 - Verplichtingen bij het gebruik van het platform

 1. Kandidaat heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het platform. Kandidaat is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het platform. Kandidaat dient zich te onthouden van het gebruik van het platform:
  om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen het platform gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  het kopiëren van (onderdelen van) het platform van JobRithm;
  om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van JobRithm.
 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is JobRithm gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Kandidaat verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. JobRithm komt het recht toe Kandidaat de toegang tot het platform te ontzeggen en/of het gebruik van het platform te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Kandidaat.
 4. Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij het platform gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 5. Elke Kandidaat dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van het platform.
 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 7. De Kandidaat is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 8. De Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Kandidaat vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Kandidaat per direct contact op te nemen met JobRithm. Kandidaat is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Kandidaat kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 5 - Toegang

 1. JobRithm biedt enkel en alleen het gebruik van het platform aan. JobRithm heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden vacatures door Werkgever.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op het platform zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 3. Kandidaat draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JobRithm aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Kandidaat redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van het platform tijdig worden verstrekt aan JobRithm.
 4. JobRithm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat JobRithm is uitgegaan van door de Kandidaat verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JobRithm bekend was.

Artikel 6 - Communicatiefaciliteiten

 1. JobRithm stelt Kandidaten en Werkgevers in staat om berichten te sturen indien deze een match zijn. Kandidaten en Werkgevers verlenen JobRithm toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. JobRithm zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Kandidaten en Werkgevers doorgeven.
 2. JobRithm adviseert Kandidaten om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via het platform. JobRithm raadt Kandidaten in het bijzonder aan om geen financiële informatie op te nemen in berichten.

Artikel 7 - Nieuwsbrief
Het platform biedt Kandidaten de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief van JobRithm of van derde die hiervoor de mogelijkheid bieden via het platform van JobRithm. Indien Kandidaten de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het registratieformulier of zich hiervoor aanmelden via een link in het platform. Na registratie kunnen Deelnemers zich afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

Artikel 8 - Beschikbaarheid platform
JobRithm staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. JobRithm streeft ernaar om zich in te spannen om het platform en de toegang tot het platform, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Kandidaat, doch staat JobRithm niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het platform. JobRithm is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van het platform en het gebruik van het platform op te schorten. JobRithm is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van het platform te kunnen waarborgen.

Artikel 9 - Notice en takedown
Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van JobRithm of derden en/of onrechtmatig handelen door Kandidaat, is JobRithm gerechtigd om dat deel van het platform per direct af te sluiten of Kandidaat uit te sluiten van het gebruik. JobRithm zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is JobRithm aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 10 - Betaling
Het recht om gebruik te maken van het platform is niet onderworpen aan een betalingsverplichting.

Artikel 11 - Beperking aansprakelijkheid

 1. Kandidaat vrijwaart JobRithm vanaf het moment dat Kandidaat zich eerst bedient van het platform voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens JobRithm. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen verzet, is de aansprakelijkheid van JobRithm beperkt tot 100,- euro per aanspraak of een reeks van aanspraken per jaar.
 2. JobRithm is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op het platform of die van gelinkte websites of applicaties.
 3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van JobRithm jegens Kandidaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door JobRithm in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. In geen geval is JobRithm is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van het platform en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van het platform of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Kandidaat.
 5. JobRithm staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens JobRithm verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. JobRithm is niet aansprakelijk voor het feit dat Kandidaat de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is JobRithm aansprakelijk indien Kandidaat zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 7. Alle aanspraken van Kandidaat wegens tekortschieten aan de zijde van JobRithm vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij JobRithm. Elke vordering tot schadevergoeding jegens JobRithm dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Kandidaat bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 12 - Overmacht

 1. JobRithm is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van JobRithm en (xi) overige situaties die naar het oordeel van JobRithm buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. JobRithm heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JobRithm zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 13 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Kandidaat uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van JobRithm, alsmede op de goede naam van JobRithm. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van het platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot het platform berusten uitsluitend bij JobRithm en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Kandidaat.
 2. Kandidaat heeft een niet-exclusief recht om het platform persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van het platform blijft te allen tijde het eigendom van JobRithm. De software werkt alleen in combinatie met de overeenkomst die door Kandidaat afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor het platform dient. Het is Kandidaat verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van JobRithm of enig wettelijk verplichte (merk)tekens, of aanduidingen van het platform onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 14 - Klachten

 1. Indien Kandidaat niet tevreden is over de diensten die via het platform van JobRithm worden aangeboden is Kandidaat verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@jobrithm.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Kandidaat voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil JobRithm de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. JobRithm zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Kandidaat.

Artikel 15 - Wijzigingen
JobRithm heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Kandidaat wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Kandidaat de gewijzigde voorwaarden via het platform inzien.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen JobRithm en Kandidaat is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen JobRithm en Kandidaat worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Badhoevedorp, 31 mei 2021